Mülkiyeliler Birliği Tüzüğü

Mülkiyeliler Birliği Tüzüğü MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ (14.09.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDİLEN) KURULUŞ MADDE 1 Merkezi Ankara'da olmak üzere Mülkiyeliler Birliği adıyla tüzel kişiliğe sahip bir dernek kurulmuştur. Dernek, Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında amaçları doğrultusunda şube açabilir; yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir. "Mülkiyeli" deyimi; Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu (BYYO) mezunlarını kapsar. Derneğin amblemi, aşağıda yer aldığı üzere, lacivert zemin üzerinde altın sarısı Türkiye haritasını iki taraftan sarıp aşağıda birleşen "vatan için" ifadesinin baş harfleri olan beyaz "V" ve "İ" harf kuşakları ile haritanın altında kuruluş tarihi "1859"u gösteren rakamların yer aldığı okul amblemidir. Amblemin en üstünde, okulların baş harfleri olan "MM", "S.B.O." ya da "S.B.F." kullanılır. DERNEĞİN'KONUSU'VE'AMAÇLARI MADDE'2 Derneğin'konusu've'amaçları'şunlardır: a. Dernek'üyeleri'arasındaki'maddi've'manevi'dayanışmayı'artırmak. b. Maddi'olanaklardan'yoksun've'başarılı'öğrencilerin'yüksek'öğrenimlerini' tamamlamaları'için'burslar'vermek've'yurt'kurmak. c. Yurt've'dünya'gerçeklerinin'toplumsal've'ekonomik'yönden'incelenmesini've' eleştirilmesini'sağlamak'için'yayında'bulunmak,'konferans've'açık'oturumlar' düzenlemek,'anketler'yapmak've'bu'amaçla'yarışmalar'düzenleyerek'ödüller' koymak. d. Yüksek'öğrenim'gençlerinin'boş'zamanlarını'değerlendirmek'üzere' yapacakları'spor'çalışmalarına'destek'olmak. e. Sandık'kurmak. f. Derneğin'tesislerini'aydınların'yararlanmasına'açık'bulunduracak'biçimde' kütüphane,'konferans'salonu've'öğrenci'yurdunu'kapsayacak'şekilde' düzenlemek've'genişletmek. g. Üyelerinin'mesleki'sorunlarının'çözümü'konusunda'gerekli'incelemeleri' yapmak've'bunların'gerçekleşmesi'amacıyla'dernek'olarak'kendiliğinden' girişimde'bulunmak'veya'dernek'dışında'yapılacak'çalışmalara'katılmak. h. Mülkiye’nin've'Siyasal'Bilgiler'Fakültesi’nin'saygınlığını,'etkisini,'bilinirliğini've' kamuoyuna'yön'verirliğini'artırmak'için,'Ankara'Üniversitesi'Siyasal'Bilgiler' Fakültesi’ne'katkıda'bulunmak. i. Dernek'Yönetim'Kurulu'kararıyla've'ortak'amaçlar'/'değerler'doğrultusunda,' Ankara'Üniversitesi'Siyasal'Bilgiler'Fakültesi'öğrencileri've'Ankara' Üniversitesi'Siyasal'Bilgiler'Fakültesi'öğrenci'toplulukları'ile'diğer'dernek,' kurum've'vakıflara'bağış've'yardımda'bulunmak. j. Dernek'tüzel'kişiliğinin've'üyelerinin'hak've'menfaatlerini'korumak'üzere,' yargı'organları'dahil'her'kademede'gerekli'girişimlerde'bulunmak,'dava' açmak,'açılmış'davalara'müdahil'olmak. k. Sosyal'gereksinimlere'uygun'kreş,'misafirhane,'huzurevi'v.b.'açmak,'işletmek' ve'bu'konuda'çözümler'üretmek. l. Mülkiye'Üniversitesi’nin'kurulması'için'gerekli'çalışmaları'yapmak. m. Yeni'mezun'Mülkiyeliler'için'kamu've'özel'sektörde'iş'olanaklarının' araştırılması've'artırılmasıL'çalışmakta'olan'Mülkiyelilerin'daha'etkili've'üst' düzey'görevler'edinmesini'sağlamaya'dönük'çalışmalar'yapmak,'bu'amaçla' veri'tabanları'oluşturmak've'internet'siteleri'kurmak. n. İhtiyaç'duyulan'alanlarda'kurs,'eğitim,'panel,'konferans,'çalıştay,'kongre,' kurultay've'benzeri'faaliyetler'düzenlemek. KURUCU'ÜYELER' MADDE'3 Derneğin'Kurucu'Üyeleri'T.C.'Uyruğundan Ahmet'AlpaslanL'Maliye'Bakanlığı'Müfettiş'MuaviniL'Anafartalar'Cad.'Sakarya'Apt.' ANKARA Asaf'Cemal'AydarL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Hacı'Bayram'Gaziantep'Sok.'No'18' ANKARA Cevdet'ÖzdenL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Maltepe'Özveren'Sok.'No.'1'K'2'ANKARA Cemal'TekinelL'Kaymakam'AdayıL'Doğan'Oteli'No'22'ANKARA Faruk'EkerL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Atıf'Bey'Mah.'No'63'ANKARA Halit'Tokullugil'(Hasar)L'Ankara'İli'Maliye'MemuruL'İncesu'tepesi'No'38/45'ANKARA Halit'IşılL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Atıf'Bey'Mah.'No'28'ANKARA Hüsamettin'KılıçL'Maliye'Müfettiş'MuaviniL'Doğan'Oteli'No'22'ANKARA Hayri'ÖncelL'Maliye'Müfettiş'MuaviniL'Aslanhane'Mah.'Hanımlar'Sok.'No'19' ANKARA Naci'ErtenL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Meşrutiyet'Cad.'Hatay'Sok.'No'7'D'2'ANKARA Naci'TibetL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Doğan'Oteli'No'27'ANKARA Rahmi'TunçağılL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Altındağ'Mah.'Gülibrişim'Sok.'No'32' ANKARA Sadettin'AtayL'Maliye'Bakanlığı'Hazine'AvukatıL'Samanpazarı'Solmaz'Sok.'No'5' ANKARA Süleyman'Sırrı'AgunL'İstanbul'Defterdarlığı'MemurL'İncesu'tepesi'No'38/45' ANKARA Selahattin'AkalınL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Altındağ'Mah.'Gülibrişim'Sok.'No'31' ANKARA Turhan'EnerginL'Maliye'Bakanlığı'Müfettiş'MuaviniL'Tuna'Cad.'Halk'Sok.'No'14' Yenişehir/ANKARA Ziya'EralpL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Demirlibahçe'Seyman'Sok.'No'8'ANKARA Zeki'TekerL'Maliye'Bakanlığı'MemurL'Cebeci'Kutlugün'Sok.'No'73'ANKARA ÜYELİK MADDE'4 Mülkiye'Mektebi,'Siyasal'Bilgiler'Okulu,'Ankara'Üniversitesi'Siyasal'Bilgiler'Fakültesi' ve'Ankara'Üniversitesi'Siyasal'Bilgiler'Fakültesi'Basın'Yayın'Yüksek'Okulu' mezunları'ile'anılan'öğretim'kurumlarında'en'az'dört'yıl'öğretim'elemanlığı'yapanlar' veya'yapmış'olanlar'Derneğe'asıl'üye'olabilirler.'Derneğe'asıl'üye'olarak'kaydolmak' için'"üye'kayıt'bildirimi”ni'doldurmak've'bu'tüzük'uyarınca'belirlenmiş'olan'aidatı' üstlenmek'gerekir.'Üyeliğe'kabul,'Dernek'Yönetim'Kurulu’nca'otuz'gün'içinde'karara' bağlanır've'muhatabına'yazı'ile'bildirilir.' Adı'geçen'öğretim'kurumlarına'veya'Derneğe'maddi've'manevi'yardımı'görülen' saygın'kişiler,'Dernek'Yönetim'Kurulu'kararıyla,'onursal'üyeliğe'kabul'olunur. ÜYELİKTEN'ÇIKMA Madde'5 Her'üye,'Yönetim'Kuruluna'istifa'dilekçesi'vermek'suretiyle'üyelikten'çıkma'hakkına' sahiptir. Üyelikten'çıkan,'üyelikte'bulunduğu'sürenin'aidatını'ödemek'zorundadır. ÜYELİKTEN'ÇIKARILMA MADDE'6 a. Derneğin'asıl'üyeleri'Genel'Kurul'tarafından'kararlaştırılan'alt've'üst'sınırlar' arasında'kalmak'koşuluyla'Yönetim'Kurulu'tarafından'belirlenen'aidatı' ödemekle'yükümlüdürler.'Bu'yükümlülüğü,'Yönetim'Kurulu'nun'saptayacağı' ilkeler'çerçevesinde'yerine'getirmeyenler'Dernek'Yönetim'Kurulu'nun' kararıyla'üyelikten'çıkarılır. b. Eylem've'işlemleri'Dernek'Üyeliği'ile'bağdaşmayan'asıl'üyeler'Dernek' Yönetim'Kurulunun'önerisi'üzerine'Dernek'Onur'Kurulu’na'sevk'edilir.'Dernek' Onur'Kurulu'üye'hakkında'“üyelikten'çıkarma”'önerisinde'bulunur'ise,'üye' Dernek'Yönetim'Kurulu'kararı'ile'asıl'üyelikten'çıkarılır.'Onursal'Üyeler'için'de' aynı'süreç'işletilir.'Üyelikten'çıkarılan,'çıkarma'kararına'Dernek'Genel' Kurulunda'itiraz'edebilir. Genel'Kurulun'vereceği'karar'kesindir. c. Üyelikten'çıkarılan,'üyelikte'bulunduğu'sürenin'aidatını'ödemek'zorundadır. ÜYELİĞE'TEKRAR'ALINMA MADDE'7' Dernek'asıl'üyeliğinden'yukarıdaki'maddenin'(a)'fıkrasına'göre'çıkarılmış'olanlar,' Yönetim'Kurulu'tarafından'tekrar'asıl'üyeliğe'alınabilir.'Ancak,'haklarında'bu'fıkra' hükmü'uyarınca'iki'kez'çıkarma'kararı'verilmiş'olanların'kabulüne'Genel'Kurul' yetkilidir. Yukarıdaki'maddenin'(b)'fıkrasına'göre'çıkarılanlar'da'başvuruları'halinde'karar' tarihinden'itibaren'bir'yıl'sonra'Genel'Kurul'tarafından'yeniden'asıl'üyeliğe'kabul' olunabilir. ORGANLAR MADDE'8 Mülkiyeliler'Birliği'Derneği,'Merkez'ile'Genel'Merkeze'bağlı'Şubelerden'oluşur.' Derneğin'Organları'şunlardır: a)''''' Genel'Kurul b)''''' Yönetim'Kurulu c)''''' Denetim'Kurulu d)'''' Onur'Kurulu e)''''' Yüksek'Danışma'Kurulu GENEL'KURULUN'OLUŞUMU MADDE'9 Genel'Kurul,'Derneğin'asıl'üyelerinden'oluşur.' Genel'Kurul,!iki'yılda'bir'Mart'ayı'içinde'Dernek'Yönetim'Kurulunun'saptayıp' duyuracağı'yer,'gün've'saatte'olağan'olarak'toplanır. Genel'Kurul'ayrıca,'Dernek'Yönetim'Kurulunun'oy'çoğunluğu'ile'alacağı'karar,' Denetim'Kurulunun'Dernek'hesap've'işlemleri'ile'ilgili'olarak'alacağı'karar'veya' Dernek'asıl'üyelerinin'en'az'beşte'birinin'(1/5)'yazılı'isteği üzerine'bir'ay'içinde' olağanüstü'olarak'toplanır. GENEL'KURUL'ÇAĞRI'USULÜ MADDE'10 Genel'Kurul'toplantıları'için'yapılacak've'toplanma'yer,'gün've'saati'ile'gündemi' kapsayacak'çağrı,'toplantıdan'en'az'on'beş'gün'önce'ulusal'bir'gazetede' yayınlanmak,'üyelere'yazılı'ya'da'elektronik'posta'ile'bildirilmek've'Derneğin'resmi' internet'sitesinden'duyurulmak'suretiyle'yapılır. Bu'çağrıda,'çoğunluk'sağlanamaması'nedeniyle'toplantı'yapılamazsa,'ikinci' toplantının'hangi'gün,'saat've'yerde'yapılacağı'da'belirtilir.'İki'toplantı'arasındaki' süre'yedi'günden'az,'altmış'günden'fazla'olamaz. GENEL'KURUL'TOPLANTI'YETER'SAYISI' MADDE'11 Genel'Kurul'toplantı'yeter'sayısı,'Genel'Kurula'katılma'hakkı'bulunan'asıl'üyelerin' yarıdan'bir'fazlasıdır.'Karar'yeter'sayısı'da'mevcudun'salt'çoğunluğudur. İlk'toplantıda'yeter'sayısı'bulunmadığı'takdirde,'en'az'yedi'gün'geçecek'şekilde' yapılacak'ikinci'toplantıda'yeter'sayısı'Yönetim've'Denetim'Kurulu'asıl've'yedek'üye' tam'sayısının'iki'katından'az'olamaz. GENEL'KURUL'GÜNDEMİ'VE'SONUÇ'BİLDİRİMİ MADDE'12 Genel'Kurulda'yalnız'gündemde'bulunan'maddeler'görüşülür.'Ancak,'divan'kurulu' oluştuktan'sonra, toplantıda'hazır'bulunan'üyelerin'en'az'onda'biri'tarafından'yazılı' önerilmesi'halinde,'görüşülmesi'istenen'konular'gündeme'eklenir. Genel'Kurul'tarafından'Yönetim've'Denetim'Kurullarına'seçilen'üyelerin'kimlikleri,' meslekleri,'adresleri,'ana'tüzükte'yapılan'değişiklikler,'Genel'Kurul'toplantı'tutanağı' ve'Genel'Kurul'sonuç'bildirimi,'Yönetim'Kurulu'Başkanı'veya'Yönetim'Kurulu' üyelerinden'biri'tarafından'otuz'gün'içinde'mahalli'mülki'amirliğe'bildirilir. Toplantı'tutanağı've'diğer'belgelerin'korunmasından've'yeni'seçilen'Dernek'Yönetim' Kuruluna'yedi'gün'içinde'teslim'edilmesinden'Divan'Başkanı'sorumludur. Genel'Kurul'toplantısına'ait'evrak've'tutanaklar'kongre'divanınca'imzalandıktan' sonra'Dernek'Yönetim'Kurulu'tarafından'saklanır. GENEL'KURULUN'GÖREVLERİ MADDE'13 Genel'Kurulun'görevleri'şunlardır: a)''' Derneğin'ad've'tüzüğünün'değiştirilmesine'karar'vermek. b)''' Dernek'hesaplarını've'bütçesini'incelemek've'onaylamak. c)''' Yönetim've'Denetim'Kurullarının'raporlarını'görüşmek,'Yönetim've' Denetim'Kurullarını'aklamak. d)'' Dernek'organlarını'seçmek. e)'' Derneğin'feshedilmesine'karar'almak. f)''Benzer'amaçlı'derneklerle'federasyon'şeklinde'örgütlenmeye'gidilmesine' karar'vermek. g)''''' Dernek'şubelerinin'açılması'veya'kapatılmasına'karar'vermek. h)''''' Sandık'kurulmasına'karar'vermek've'yönergesini'hazırlamak. i)''''''' Dernek'için'gerekli'olan'taşınmaz'malların'satın'alınması'veya'mevcut' malların'satılmasına'karar'vermek.'Yönetim'Kuruluna'kapsamı'belirlenmek' koşuluyla'taşınmaz'mal'alıp'satma'yetkisini'vermek. j)''''''' Derneğin'borçlanmasını've'bu'konuda'Yönetim'Kurulu’na'yetki' verilmesini'karara'bağlamak. k)'Yurtdışında'dernek'veya'üst'kuruluş'kurmak'veya'Derneğin'yurtdışında' kurulmuş'dernek'veya'kuruluşlara'katılmasına'karar'vermek. YÖNETİM'KURULU MADDE'14 Yönetim'Kurulu,'Derneğin'asıl'üyelerinden'Genel'Kurul'tarafından'seçilecek'yedi' kişiden'oluşur.'Genel'Kurul'ayrıca'yedi'yedek'üye'seçer. Yönetim'Kurulu'Üyeleri'kendi'aralarından'bir'Genel'Başkan,'bir'II.'Başkan,'bir'Genel' Sekreter've'bir'Genel'Sayman'seçer. Derneği'Yönetim'Kurulu'adına'Genel'Başkan'veya'II.'Başkan'ile'Yönetim'Kurulunun' belirleyeceği'kimseler'temsil'eder. Özürsüz've'hiçbir'nedene'dayalı'olmaksızın'üst'üste'üç'mutat'toplantıya'gelmeyen' veya'devamsızlığı'yüzünden çalışmalarında'yarar'görülmeyen'üyeler,'Yönetim' Kurulunun'üçte'iki'çoğunluğuyla'alacağı'kararla'istifa'etmiş'sayılır. YÖNETİM'KURULUNUN'GÖREVLERİ MADDE'15 Yönetim'Kurulunun'görevleri'şunlardır: a. Derneği'temsil'etmek've'yönetmek. b. Şube'kurucularına'yetki'vermekL'şubelerin'her'türlü'faaliyetleriyle'ilgili'olarak' bilgi'edinmek've'Derneğin'amaçları've'ilkeleri'doğrultusunda'Genel'Merkez'ile' şubeler'arasında'eşgüdüm'sağlamak.' c. Derneğin'amaçlarını'gerçekleştirmek'için'süreli'ya'da'süresiz'yayınlarda' bulunmakL'toplantılar,'kurslar,'konferanslar,'açıkoturumlar,'piyango've'benzeri' işleri'düzenlemek. d. Derneğin'yıllık'işlem've'hesaplarını've'gelecek'yıla'ait'bütçesini'Genel' Kurulun'inceleme've'onayına'sunmakL'çalışma'raporu'ile'mali'raporun'bir' örneğini'Genel'Kuruldan'15'gün'önce,'Genel'Kurul'sonuçlarını'on'gün'içinde' şubelere'göndermek,'21.'maddede'düzenlenen'uygulama'bütçesiyle'ilgili' işlemleri'yerine'getirmek. e. Üyeliğe'giriş've'Genel'Kurulun'kararlaştırdığı'alt've'üst'sınırlar'arasında' kalmak'koşuluyla'yıllık'aidat'miktarı've'toplanma'şeklini'belirlemek, f. Dernekler'Yönetmeliğinin'öngördüğü'defterleri'tutmak.' g. Lokal'açılmasına'karar'vermek've'lokal'yönergesi'hazırlamak. h. Dernek'beyannamesini,'Dernekler'Yönetmeliğinde'belirtilen'esas've'usullere' göre'ilgili'mercilere'vermek. i. Genel'Kurul'kararlarını'uygulamak've'Genel'Kurulun'verdiği'yetki've'görevleri' yerine'getirmek. j. Dernek'amaçlarını'gerçekleştirmek'için'gerektiğinde'asıl'üyelerden'oluşan' danışsal'kurullar'kurmak've'bunların'çalışma'biçimini'yönergelerle' düzenlemek. k. Derneğin'mali'işlerini,'Yönetim'Kurulu’nun'hazırlayacağı'Hesap'YönergesiL' demirbaş'eşyasına'ilişkin'işlemleri'yine'Yönetim'Kurulu’nun'hazırlayacağı' Taşınır'Mal'Yönetmeliği'gereğince'yürütmek. l. Dernek'Tüzüğü’nün'Yüksek'Danışma'Kurulu’nun'görevlerine'ilişkin'19.' Maddesi'(b)'bendinde'belirtilen'durumlarda'Yüksek'Danışma'Kurulunun'görüş' ve'tavsiyesini'almak.' m. Yurt'içi'veya'yurt'dışında'temsilcilik'açılmasına'karar'vermek. n. Derneğin'kuruluş'amaç've'ilkelerine'uygun'olmak'koşuluyla've'ortak'somut' amaçları'gerçekleştirmek'üzere'demokratik'kitle'örgütleri'ile'platformlar' oluşturmak. o. Gerekli'görülen'hallerde,'Dernek'Tüzüğünün've'Derneklere'ilişkin'diğer' mevzuatın'uygulanmasına'yönelik'yönetmelik'veya'yönergeleri'çıkarmak. p. Amacı'doğrultusunda,'dernek'tüzel'kişiliği've'üyelerinin'menfaatlerini' ilgilendiren'konularda'yargı'organlarında'dava'açmak,'açılmış'davalara' müdahil'olmak'üzere'başvuruda'bulunmak,'müdahil'olmak,'davalara'girmekL' bu'amaçla'hukuki'destek'sağlamak've'sair'işlemleri'yerine'getirmek. DENETİM'KURULU MADDE'16 Denetim'Kurulu'Derneğin'asıl'üyelerinden'Genel'Kurul'tarafından'seçilecek'üç' üyeden'oluşur.'Genel'Kurul'ayrıca'üç'yedek'üye'seçer. Denetim'Kurulu'üyelerinin'görev'süresi'iki'yıldır.'Derneğin'iç'denetiminden'Denetim' Kurulu'asıl'sorumludur.'Denetim'Kurulu,'Derneğin'akçalı'işleri'dahil'her'türlü' çalışmaları'altı'ayı'geçmeyen'aralıklarla'denetler've'denetleme'sonuçlarını'denetimin' tamamlanmasından'itibaren'en'geç'bir'ay'içerisinde'yazılı'bir'raporla'Dernek' Yönetim'Kurulu'na've'toplandığında'Dernek'Genel'Kurulu’na'sunar.' Denetim'Kurulu,'gerekli'gördüğünde'şubelerin'de'akçalı'işleri'dahil'her'türlü' çalışmalarını'denetler. Yönetim'Kurulu,'Denetim'Kurulu'üyelerine'çalışmaları'için'her'türlü'kolaylığı'gösterir. ONUR'KURULU MADDE'17' Onur'Kurulu,'Mülkiye'Mektebi,'Siyasal'Bilgiler'Okulu,'Ankara'Üniversitesi'Siyasal' Bilgiler'Fakültesi’nden'en'az'on'yıl'önce'mezun'olmuş'asıl'üyelerden'Genel'Kurulca' seçilen'beş'kişiden'oluşur.'Genel'Kurul'ayrıca'beş'yedek'üye seçer. Onur'Kurulu'nun'görevi:'Dernek'üyeleri,'Yönetim'Kurulu'veya'Denetim'Kurulu' tarafından'yapılacak'başvurular'üzerine,'üyelerin'Derneğin'amaçlarına'aykırı'veya' üyelik'onuruna'dokunur'görülen'tutum've'davranışları'hakkında,'eylemin'ağırlığına' göre,'uyarma'veya'kınama'cezalarından'birini'vermek'veya'üyelikten'çıkarma'cezası' verilmesini'Yönetim'Kurulu’na'tavsiye'etmek. Onur'Kurulu,'üyelerinin'çoğunluğu'ile'toplanır've'mevcudun'çoğunluğu'ile'karar'verir. Onur'Kurulu'üyelerinin'görev'süresi'iki'yıldır. BİRDEN'FAZLA'GÖREVE'SEÇİLME'VE'BOŞALAN'ÜYELİKLERİN' DOLDURULMASI MADDE'18 Genel'Kurulda'birden'fazla'göreve'seçilmiş'olanlar,'bunlardan'diledikleri'birini' seçerler.'Bu'şekilde'boşalacak'göreve,'aldıkları'oy'sırasına'göre'yedeğe'kalanlar' seçilmiş'sayılır. Yönetim'Kurulu've'Onur'Kurulu'veya'Denetim'Kurulu'üyelerinden'birinin'herhangi'bir' nedenle'görevinden'ayrılması'durumunda'yerleri,'aynı'görevler'için'yapılan'son' seçimlerde'en'fazla'oy'almış'bulunanlar'tarafından'doldurulur. YÜKSEK'DANIŞMA'KURULU' MADDE'19 a)'Oluşumu: Yüksek'Danışma'Kurulu,'bu'Tüzükte'adları'yazılı'kurucu'üyelerden,'en'az'bir'yıl' Dernek'Genel'Başkanlığı'yapmış'olanlar've'Mülkiyeliler'Birliği'Vakfı'Başkanı,'Ankara' Üniversitesi'Siyasal'Bilgiler'Fakültesi'Dekanı,'Ankara'Üniversitesi'Siyasal'Bilgiler' Fakültesi'(Mülkiye)'Vakfı'Başkanı,'Mülkiye'Spor'Başkanı,'Mülkiyeliler'Birliği'Derneği' Şube'Başkanları've'Dernekçe'çıkarılan'derginin'dernek'üyesi'genel'yayın'yönetmeni' ile'Dernek'Genel'Kurulu'nca'Dernek'çalışmalarına'aktif'olarak'katılmış'en'az'on'yıllık' mezun'asıl'üyeler'arasından'iki'yıl'için'seçilecek'15'kişiden'oluşur.'Kuruldaki'en'eski' Mülkiyeli'Kurulun'başkanıdır.'Süresi'bitenler'tekrar'seçilebilirler.' b)'Görevleri: i. Dernek'Yönetim'Kurulu'nun'sunduğu'sorunlar'hakkında'görüşlerini'bildirmek, ii. Derneğin'daha'iyi'yönetilmesi'hakkında'fikir'vermek've'çalışmalara'yardımcı' olmak, iii. Dernek'Merkezi've'Şube'ilişkileri've'Şube'sorunlarını'görüşerek'yetkili' kurullara'tavsiyelerde'bulunmak, iv. Derneğin'amaçlarını'gerçekleştirmek'için'Dernek'Merkezi'veya'Şubelerce' yürütülecek'birden'fazla'yönetim'dönemini'kapsayacak'derecede'büyük've' stratejik'nitelikteki'proje've'kararlar'konusunda'görüş've'öneride'bulunmaktır. c)'Toplanma'Usulü: Yüksek'Danışma'KuruluL'Dernek'Yönetim'Kurulu'veya'kendi'Başkanının'çağrısı' üzerine,'yılda'en'az'iki'defa'olmak'üzere'toplanır.'Toplantı'nisabı'üçte'birdir've' katılanların'salt'çoğunluğu'ile'karar'alınır. ŞUBELER MADDE'20 a. Tanım:'ŞubeL'Derneğin'faaliyetlerini'yürütebilmesi'için,'Ankara'dışındaki' yerlerde'Derneğe'bağlı'olarak'açtığı,'tüzel'kişiliği'olmayan've'Tüzükte' belirlenmiş'görevlerini'kendi'organları'eliyle'yürüten'bir'birimdir. b. Kuruluş: Mülkiyeliler'Birliği'Derneği,'Genel'Kurul'kararıyla'yurt'içi've'yurt'dışında'şube'açabilir.' Dernek'Genel'Kurulu'tarafından'şube'açılmasına'karar'verildiğinde,'şubenin' açılacağı'yerde'asıl'üyelerden'en'az'üç'kişilik'kurucular'kurulu,'mahallin'en'büyük' mülki'idare'amirliğine'şube'kuruluş'bildirimini've'gerekli'belgeleri'vererek,'ilgili' mevzuat'uyarınca'dernek'şubesinin'açılışını'tamamlatır.'Kuruluşunu'yapan'dernek' şubelerinin'altı'ay'içerisinde'ilk'genel'kurulunu'toplaması'zorunludur. Şube'adıL'Şube'ibaresi'belirtilmek'suretiyle'Tüzüğün'1.'Maddesinde'yer'alan'dernek' ismine,'şubenin'bulunduğu'coğrafi'/'mülki'adın'eklenmesiyle'oluşur. c)'Şube'Organları: i. Şube'Genel'Kurulu, ii. Şube'Yönetim'Kurulu, iii. Şube'Denetim'Kuruludur.' Şubelerin'disiplin'işleri'Dernek'Onur'Kurulu'tarafından'yürütülür. d)'Şube'Üyeliği: Şube'açılan'mahalde'oturan'Dernek'asıl'üyelerinden'şubeye'kayıt'yaptıranlar'ile' şube'tarafından'iletilenlerden'üyelik'başvuruları'Dernek'Yönetim'Kurulu'tarafından' kabul'edilenler'yalnızca'o'şubenin'üyelerini'oluşturur,'birden'fazla'şubeye'üye' olunamaz.'Şubeye'üye'olanlar'Genel'Merkez'üyelerinin'her'türlü'hak've'yetkilerine' sahiptir. e)'Şube'Genel'Kurulu've'Görevleri: i)'Şube'Genel'Kurulu,'şubeye'kayıtlı'asıl'üyelerin'tamamından'oluşur.'Genel'Kurul' şubenin'en'yetkili'karar'organıdır. ii)'Şube'Genel'Kurulu'olağan'toplantıları'iki'yılda'bir'Ocak'ayı'içinde'yapılır.'Şubelere' kayıtlı'asıl'üyeler,'şube'genel'kuruluna'katılabildiği'gibi'Dernek'Genel'Kuruluna'da' katılabilir. iii)'Beş'asil've'beş'yedek'üyeden'oluşan'Şube'Yönetim'Kurulu'üyeleriyle,'üç'asıl've' üç'yedek'üyeden'oluşan'Şube'Denetim'kurulu'üyelerini'seçer. iv)'Şubesinin'gelir've'giderlerini'görüşür,'ibra'eder,'şube'organlarının'çalışmalarını' mevcut'yasalara've'ana'tüzüğe'göre'yapılıp'yapılmadığını'görüşüp'değerlendirir. f)'Şube'Yönetim'Kurulu've'Görevleri: i)'Şube'Genel'Kurulu'tarafından'seçilen'beş'asıl've'beş'yedek'üyeden'oluşur've'bu' üyeler'iki'yıllık'süre'için'seçilir. ii)'Şube'Genel'Kurulu’nu'takip'eden'otuz'gün'içerisinde,'Yönetim'Kurulu’na'seçilen' üyeler'aralarında'görev'bölümü'yaparak'sonuçları,'tutanakları've'Genel'Kurul'sonuç' bildirimini'mahallin'en'büyük'mülki'amirine'bildirir. iii)'Şube'ile'ilgili'işleri'görüşmek'üzere'belirlenen'günlerde'toplanır.'Kararı'gerektiren' konularda'alınan'kararların,'karar'defterine'yazılarak'birlikte'imzalanmasını'sağlar.' Şube'Genel'Kuruluna'sunulacak'taslak'bütçeyi'hazırlar. iv)'Şube'Yönetim'Kurulu,'çalışma'raporu'ile'mali raporun'bir'örneğini'Genel'Kuruldan' on'beş'gün'önce,'Genel'Kurul'sonuçlarını'on'gün'içerisinde'Dernek'Genel'Merkezine' gönderir. Dernek'Ana'Tüzüğünde'belirtilen'amacın'gerçekleşmesi'için'şubelerin'birbirleriyle've' her'birinin'Dernek'Genel'Merkezi'ile'karşılıklı'mali'yardımlaşmaları'yönetim'kurulları' kararlarıyla'yapılır. Dernek'Şubeleri,'Dernek'Genel'Merkezi'ile'eşgüdümlü've'uyumlu'olarak'çalışır. g)'Şube'Denetim'Kurulu've'Görevleri: i. Şube'Genel'Kurulu'tarafından'seçilen'üç'asıl've'üç'yedek'üyeden'oluşur've' bu'üyeler'iki'yıllık'süre'için'seçilir. ii. Şube'Denetim'Kurulu,'şubenin'akçalı'işleri'dahil'her'türlü'çalışmalarını'altı'ayı' geçmeyen'aralıklarla'denetler've'denetleme'sonuçlarını'denetimin' tamamlanmasından'itibaren'en'geç'bir'ay'içerisinde'yazılı'bir'raporla'Şube' Yönetim'Kurulu'na've'toplandığında'Şube'Genel'Kurulu’na'sunar. BÜTÇE've'GELİRLER MADDE'21 Dernek'gelirleri: a)'Üyelerden'alınacak'giriş've'yıllık'aidat, b)''''' Derneğin'amaçlarının'gerçekleşmesine'ayrılacak'konser,'çay,'balo,'spor,'gezi,' yarışma,'kurs,'mal've'hizmet'üretimi,'isim'hakkı've'taşınır'mal'satışı,'yazılı,'görsel've' elektronik'yayınlar've'benzeri'çalışma've'etkinliklerden'elde'edilecek'gelir, c) Kira've'reklam'gelirleri, d)'Bağış've'yardımlardan oluşur. Dernek'Yönetim'Kurulu,'Derneğin'amaçları'doğrultusunda'zorunlu'olan'yapım,'satın' alma've'projeli'etkinlik'giderleri'için'ödeme'süresi'bir'yönetim'dönemini've'yıllık' ödemesi'bütçenin'%20’sini'aşan'durumlarda'Genel'Kurul’un'verdiği'yetkiye' dayanarak,'finansman'sağlamak'amacıyla've'zorunlu'hallerde,'geri'ödeme' olanaklarını've'olağan'en'uygun'maliyetleri'gözetmek'suretiyle'borçlanabilir. Dernek,'Yönetim'Kurulu'kararıyla,'ilgili'mevzuata'uygun'biçimde'amaca'uygun'ulusal' ve'uluslararası'projeler'karşılığı'hibe've'yardım'alabilir,'avans'kullanabilir. Yönetim'Kurulu,'şube'temsilcilerinin'katılımıyla'yıllık'uygulama'bütçesi'hazırlar.' Uygulama'bütçesinde,'Dernek'Ana'Tüzüğündeki'amacın'gerçekleştirilmesi'için' şubelerin'birbirleriyle've'her'birinin'Dernek'genel'merkezi'ile'karşılıklı'yardımlaşma' biçimleri've'yıllık'harcama'öncelikleri'belirlenir. Bütçe'Yönetim'Kurulu'tarafından'uygulanır. TAŞINMAZLAR'ÜZERİNDE'TASARRUF MADDE'22 Dernek,'amaçlarını'gerçekleştirmek'için'gerekli've'yararlı'gördüğü'her'türlü'taşınmaz' mallara'sahip'olabilir.'Derneğin'taşınmaz'malları'üzerinde'yapılacak'tasarruf'ile' alacaklarının'silinmesi'konusunda'Dernek'Genel'Kurulu'yetkilidir. Taşınmaz'mallar'üzerinde'bir'tasarrufun'Genel'Kurulda'görüşülebilmesi'içinL' yapılacak'tasarrufa'ilişkin'açıklamanın'bütün'asıl'üyelerin'adreslerine'toplantı' tarihlerinden'en'az'onbeş'gün'önce'yazılı'ya'da'elektronik'posta'ile'bildirilmesi've' Derneğin'resmi'internet'sitesinden'duyurulması've'taşınmaz'mallar'üzerindeki' tasarruf'önerisinin'Genel'Kurul'gündemine'girmiş'olması'zorunludur. TÜZÜK'DEĞİŞİKLİĞİ MADDE'23 Bu'tüzüğün'değiştirilebilmesi'için'Dernek'Genel'Kurulu’na'katılanların'üçte'iki' çoğunluğunun'oyu'şarttır.'Ancak'Kuruluş'başlıklı'1.'madde'ile'Taşınmazlar'Üzerinde' Tasarruf'başlıklı'22.'maddedeki'gayrimenkullerin'satışı've'Derneğin'Fesih'Kararı' konusunda'Genel'Kurul'toplantı'nisabı'Dernek'üyelerinin'en'az'onda'birindenL'karar' nisabı'üçte'ikisinden'az'olamaz. TASFİYE MADDE'24 Derneğin'feshi'veya'tasfiyesi'halinde'tüm'malları'Mülkiyeliler'Birliği'Vakfı'na'geçer. MADDE'25 Bu'Tüzükte'hüküm'bulunmayan'durumlarda'5253'sayılı'Dernekler'Kanunu,'4721' sayılı'Türk'Medeni'Kanunu've'Derneklere'ilişkin'diğer'mevzuat'hükümleri'uygulanır.'